Paginabeheer

Inhoud

1. Inleiding
    1.1 Onderdelen
    1.2 Aannames

2. Overzicht Paginabeheer

3. Pagina's
    3.1 Pagina toevoegen
    3.2 Basiseigenschappen: basiseigenschappen bewerken van pagina nn
    3.3 Geavanceerd: geavanceerde eigenschappen bewerken van pagina nn
    3.4 Inhoud
    3.5 Pagina verwijderen

4. Secties
    4.1 Sectie toevoegen
    4.2 Basiseigenschappen: basiseigenschappen bewerken van sectie nn
    4.3 Geavanceerd: geavanceerde eigenschappen bewerken van sectie nn
    4.4 Sectie verwijderen

5. Gebieden, secties en pagina's verplaatsen

6. Vergrendelde pagina's

7. Tot slot

1. Inleiding

Paginabeheer is de kern van Website@School. Je maakt er pagina's en secties mee aan en voegt modules toe aan pagina's. Modules kunnen tekstverwerkers zijn waarmee u tekst met afbeeldingen kunt creëren, of modules zoals een gastenboek, een sitemap (wegwijzer) of een agenda. In deze korte inleiding worden de onderdelen van Paginabeheer voor u uitgelegd.

Met Paginabeheer beheert u de website van een school. De website bestaat uit gebieden. Een gebied is een zelfstandig onderdeel van de website die, voor de bezoeker, eruitziet als een op zichzelf staande website. Voorbeelden: het gebied voor het bestuur, een gebied voor het team, verscheidene gebieden voor de leraren en hun vakken, gebieden voor de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8, voor de oudercommissie, voor alle andere werkgroepen, et cetera.
Gebieden die niet publiek toegankelijk zijn worden privégebieden genoemd (ook wel Intranetten). Deze gebieden zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord. Iedereen kan, indien nodig, over een intranet beschikken. Zodoende kan een website van een school tientallen publieke- en privégebieden bevatten.

Gebieden
Een gebied bestaat uit knopen. Een knoop, in computertermen, is een basisbouwblok waarmee diverse datastructuren, zoals gelinkte lijsten of bomen gebouwd kunnen worden. Knopen kunnen In website@School secties en pagina's in gebieden zijn.
Als je een site vergelijkt met een harde schijf dan komt gebieden overeen met de partities op de schijf.

Secties
Secties zijn gescheiden onderdelen in een gebied. Een sectie is bijvoorbeeld School info, Ouders, Gezondheidszorg, Gedichten, et cetera. Secties kunnen subsecties bevatten, sub-subsecties en zelfs nog veel meer vertakkingen hebben.
Om bij de vergelijking met de harde schijf te blijven: secties komen overeen met 'directories' of mappen op een harde schijf.

Pagina's
Knopen kunnen ook pagina's zijn. Een pagina heeft een module nodig zodat u iets kunt doen met de pagina. Een module is een op zichzelf staande component van een systeem die een vastomlijnde koppeling heeft met de andere componenten. In Website@School kan een module vrijwel alles zijn. Een module kan een tekstverwerker zijn waarmee u pagina's met tekst en afbeeldingen kunt creëren zoals de Schoolgids of een gedicht. Een module kan ook een gastenboek zijn die bezoekers van u website kunnen vullen, of een e-mailpagina, een sitemap (wegwijzer), een forum, et cetera.
Om in computertermen te blijven: een pagina komt overeen met een bestand. En een bestand kan vrijwel alles zijn.

Een overzicht van de beschikbare modules vindt u in de inhoudsopgave, paragraaf Modules.

1.1 Onderdelen

Hierboven is Paginabeheer in grote lijnen beschreven. Hieronder een beschrijving van de hoofdonderdelen in willekeurige volgorde.

1.2 Aannames

Dit hoofdstuk bouwt voort op vorige hoofdstukken. We gaan ervan uit dat u het gedeelte Algemeen uit de Inhoudsopgave heeft gelezen en uitgevoerd.

naar boven

2. Overzicht Paginabeheer

Open Paginabeheer door op het pictogram Paginabeheer [ Pagemanager ] te klikken. Hierna verschijnt het dialoogvenster Openbare Basisschool Exemplum:

[ Exemplum Primary School with numbered items ]
pagemanager_overview.png

Paginabeheer wordt geopend in het Openbare Basisschool Exemplum gebied, dat wil zeggen het Start gebied. Het Thuisgebied is het startgebied van de site. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Configuratiebeheer, paragraaf 3. Gebieden

Verklaring:

 1. Deelvenster Menu: Afhankelijk van de taak die u uitvoert kan het menu in twee modi verschijnen:
 2. Werkdeelvenster: het rechtse deelvenster toont nu de titel van het gebied en zijn pagina's en secties in de vorm van een 'bottom up' boomstructuur. . Alle secties en subsecties worden ingeklapt weergegeven.
  Wanneer pagina's of secties worden aangemaakt of bewerkt dan wordt het werkdeelvenster voor dat doel gebruikt.
 3. Nieuwe pagina: Door op deze hyperlink te klikken opent u het dialoogvenster Nieuwe pagina. Deze optie wordt behandeld in paragraaf 3. Pagina's en de subsecties.
 4. Nieuwe sectie: Door op deze hyperlink te klikken opent u het dialoogvenster Nieuwe sectie. Deze optie wordt behandeld in paragraaf 4. Secties
 5. Stel beeld in: er worden drie hyperlinks getoond waarmee de volgende acties kunnen worden uitgevoerd:

  Hyperlinks

  In de lijst met pagina's en secties worden de pagina's gekoppeld aan 6 hyperlinks: 5 pictogrammen en de paginatitel. Alle 6 hyperlinks kunnen gebruikt worden om diverse pagina-eigenschappen te bewerken. Een aantal pictogrammen geeft een visuele indicatie van een bepaald aspect van de pagina; bijvoorbeeld: is deze pagina de standaardpagina of niet, of is deze pagina zichtbaar, onzichtbaar of verborgen.

 6. Startpaginapictogram Zichtbaar: /in grijs weergegeven: : Een zichtbare startpaginapictogram duidt op de standaard (start)pagina binnen een sectie of gebied, dat wil zeggen wat de bezoeker als eerste ziet.
  In grijs weergegeven pictogrammen op alle andere pagina's/secties geen aan dat deze niet de standaard pagina of sectie zijn.
 7. Prullenbakpictogram : Door op het Prullenbakpictogram te klikken kunt u de betreffende pagina of sectie wissen. Dit wordt behandeld in paragraaf 3.5 Pagina verwijderen of paragraaf 4.4 Sectie verwijderen.
 8. Potloodpictogram : Door op het potloodpictogram te klikken navigeert u rechtstreeks naar de Basiseigenschappen van een pagina of sectie. Deze opties worden behandeld in paragraaf 3. Pagina's en 4. Secties
 9. Bladzijdepictogrammen: De bladzijdepictogrammen duiden de zichtbaarheid van een pagina aan:

  - zichtbaar : De beschreven bladzijde geeft aan dat de pagina zichtbaar is voor bezoekers.
  - Onzichtbaar : De lege bladzijde geeft aan dat de pagina niet zichtbaar is voor bezoekers, dat wil zeggen verborgen.

  OPMERKING:
  Verborgen betekent niet inactief. Een verborgen pagina kan worden wel weergegeven als de URL bekend is. Als embargo en verloopdatum geselecteerd zijn, worden de pagina's inactief; dat wil zeggen onzichtbaar en niet weer te geven zelfs wanneer de URL bekend is.

  Door op het bladzijdepictogram te klikken navigeert u rechtstreeks naar de geavanceerde eigenschappen van de pagina. Deze opties worden behandeld in de paragrafen 3.3 Geavanceerd: geavanceerde eigenschappen bewerken van pagina nn en 4.3 Geavanceerd: geavanceerde eigenschappen bewerken van sectie nn

 10. Vergrootglaspictogrammen/mappictogrammen:
  - vergrootglas : door te klikken op het vergrootglas kunt u een voorbeeld van de pagina bekijken. De pagina wordt geopend in een nieuw verkleind venster. U kunt de pagina weergeven in een maximaal scherm door met rechts te klikken en te kiezen voor "Koppeling openen in nieuw venster" ( in Firefox).

  - Mappictogram gesloten : door op het pictogram te klikken wordt de map geopend en de onderliggende inhoud weergegeven.
  - Mappictogram open : Door op de geopende map te klikken sluit u deze weer.

 11. Pagina-/sectienaam:
  - Door op de naam van de pagina te klikken opent u de Inhoud van de betreffende module. Bijvoorbeeld, wanneer u een tekstverwerker als module had gekozen, verschijnt de tekstverwerker. Of, wanneer u de gastboekmodule had gekozen, verschijnt het gastboekbeheer.
  - Cllicking on the name of the section opens the Basic properties of the section (same as the Pencil icon).
OPMERKING:
De pictogrammen 8 (Potlood), 9 (zichtbaar/onzichtbaar) en 10 (Pagina/sectie) leiden rechtstreeks naar 3 bewerkingsopties:
- Potlood: Basiseigenschappen
- Zichtbaar/onzichtbaar: Geavanceerd
- Pagina/sectie: Inhoud
Deze hyperlinks dienen als snelkoppelingen wat u een muisklik bespaart.

3. Pagina's

3.1 Pagina toevoegen

Voeg een pagina toe door in het startscherm van Paginabeheer te klikken op de hyperlink Nieuwe pagina . Hierdoor wordt het dialoogvenster Nieuwe pagina geopend:

[ Add a page, entry fields ]
pagemanager_page_add.png
Verklaring:

Nu kunnen de basis- en geavanceerde eigenschappen worden ingesteld. Zie hiervoor 3.2 Basiseigenschappen: basiseigenschappen bewerken van pagina nn en 3.3 Geavanceerd: geavanceerde eigenschappen bewerken van pagina nn

3.2 Basiseigenschappen: basiseigenschappen bewerken van pagina nn

Door op het potloodpictogram van een pagina te klikken opent het dialoogvenster Bewerk de basiseigenschappen van pagina nn:

[ Edit basic properties of page n, entry fields ]
pagemanager_page_basic.png
Verklaring:

3.3 Geavanceerd: geavanceerde eigenschappen bewerken van pagina nn

Wanneer u klikt op het pictogram zichtbare/onzichtbare bladzijde van een pagina dan verschijnt het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen bewerken van pagina nn:pagemanager_page_advanced-top.png pagemanager_page_advanced-bottom.png
Verklaring:

3.4 Content

Clicking the Content link gives access to the configuration options of the earlier chosen module. Below are some examples.

[ FCK editor, page content ]
pagemanager_page_content_FCK-editor.png

The chosen module was the Plain HTML-page (htmlpage). In this case this user has set the FCK editor as her default editor in her Basic properties.

[ Plain HTML-page editor, page content ]
pagemanager_page_content_plain-HTML-page.png

The chosen module was the Plain HTML-page (htmlpage). In this case this user has set the Plain editor as her default editor in her Basic properties.

[ Sitemap configuration, entry fields ]
pagemanager_page_content_sitemap.png

When adding the page, the Sitemap module was chosen in the Module dropdown menu.

Management of modules can be found in their chapters, please see the Table of contents, under Modules.

3.5 Delete a page

Clicking on the Trashcan icon opens the Confirm delete of page nn Page Name (Page description) dialogue:

[ Confirm delete of page n Pagename (Description) ]
pagemanager_page_delete.png

Your last chance to decide. Are you sure? Sometimes it's better to create an inactive Archinve section to store once carefully created content.

Verklaring:

OPMERKING:
Deleting pages does not delete the associated files. Deleting files is discussed in the File Managerchapter, section 4. Delete files and folders

naar boven

4. Sections

Sections are added, edited and deleted in exactly the same way as pages. Since sections can only contain pages, their only differ in that they lack the dropdown menu to add a module and the options to add a target and an URL.
For explanations, please refer to 3. Pages because in this paragraph we keep it short and do it with pictures.

4.1 Add a section

Clicking the Add a section link opens the Add a section dialogue:

[ Add a section, entry fields ]
pagemanager_section_add.png

For the explanantion, please see 3.1 Add a page.

4.2 Basic properties: Edit basic properties of section n

Clicking on the name or the pencil icon of the newly created section opens the Edit basic properties of section nn dialogue:

[ Edit basic properties of section n, entry fields ]
pagemanager_section_basic.png

For the explanantion, please see 3.2 Basic properties: Edit basic properties of page nn.

4.3 Advanced: Edit advanced properties of section n

Clicking the 'visible/invisible page' icon, opns the Edit advance properties of section nn dialogue:

[ Edit advanced properties of section n, entry fields ]
pagemanager_section_advanced.png

For the explanantion, please see 3.3 Advanced: Edit advanced properties of page nn.

4.4 Delete a section

A section can be immediately deleted when it has pages in it. The pages will also be immediately deleted.
A section cannot be deleted if it contains non-empty subsection(s). These sections first have to be deleted before the parent section can be deleted. Dit is onderdeel van de beveiliging.

Clicking on the Trashcan icon opens the Confirm delete of sctton nn Section Name (Description of the section) dialogue:

[ Confirm delete of section n Section name (Description), list of pages ]
pagemanager_section_delete_with_pages.png
Explanation:
Your last chance to decide. Are you sure? Is this section really useless? Trying to delete a section that contains non-empty section(s):

[ Exemplum Primary School, pop up message: error message, Message=subsections not empty ]
pagemanager_section_delete_non_empty_subsection.png

The directory contents of both 'School Info' and 'News' can be seen. You first have to delete the underlying section(s) before you can delete the 'Nees' section.

OPMERKING:
Deleting a section with pages that are processed (i.e. in use and thus locked), will delete the the empty sections and pages in it, but not delete the parent section and the locked page(s). You will get an error message.
You first have to unlock the section or page before you can delete it. For details on locking and unlocking pages, see section 3. Locking and unlocking sections and files.

OPMERKING:
Deleting sections and pages does not delete the associated files. Deleting files is discussed in the File Managerchapter, section 4. Delete files and folders

naar boven

5. Moving pages, sections, Areas

The content of Areas (Public and Private (Intranets)), i.e. ssections and pages can be moved with the basic and advanced properties of pages and sections.
It is not possible to change a Public Area into a Private one and vice versa. Dit is onderdeel van de beveiliging.

OPMERKING:
Please bear in mind that (as example) images in pages, are possibly stored in their Area directories or subdirectories. Moving the content of an Area to another area will most probably result in broken links.

naar boven

6. Vergrendelde pagina's

When a user tries to access a page that is already processed by another user, a message is displayed:

[ Pupils of Grade 8, pop up window: page locked, Message=page locked by username since date/time ]
pagemanager_locked_page.png

When you see this message, hop on the bike and start a real life converstion with your colleague on the content of the page.

The page stays locked until the lock is released. This can happen in several ways:

OPMERKING:
Do NOT exit your browser by clicking the 'close' icon (the 'X') in the upper right corner of your browser, or by selecting Exit in the broswers Menu. In both ways the file stays locked and the lock will expire after 30 minutes or at night.

naar boven

7. Tot slot

No conclusions so far.

naar boven

Author: Dirk Schouten <schoutdi (at) knoware (dot) nl>
Vertaler: Rieks van Rooijen <rieksr (at) xs4all (dot) nl>
Last updated: 2011-09-05