Account Manager

Inhoud

1. Inleiding
    1.1 Onderdelen
    1.2 Aannamen

2. Overzicht Accountbeheer Gebruikers: inleiding Groepen: inleiding

3. Gebruikers Een nieuwe gebruiker toevoegen     3.2 Eigenschappen gebruikers, toegangsrechten, eigenschappen groep/hoedanigheid
        3.2.1 Basiseigenschappen
        3.2.2 Groepen/hoedanigheden
            3.2.2.1 Gebruiker toevoegen aan een groep/hoedanigheid
            3.2.2.2 Lidmaatschap intrekken van een groep/hoedanigheid
            3.2.2.3 Hoedanigheid van een groepslid wijzigen
        3.2.3 Intranet
        3.2.4 Beheer
        3.2.5 Paginabeheer
    3.3 Gebruikersaccount verwijderen

4. Groepen en hoedanigheden
    4.1 Nieuwe gebruiker toevoegen
    4.2 Bewerken van een groep
        4.2.1 Basiseigenschappen
        4.2.2 Hoedanigheden 1-8
            3.2.2.1 Gebruiker toevoegen aan een groep/hoedanigheid
    4.4 Verwijderen van een groep

5. Aangepaste weergave

6. Opmerkingen tot slot

1. Inleiding

In een school met zo veel gebieden (websites) te beheren, waarvan sommige met honderden gebruikers, van leerlingen tot de raad van bestuur, elk met verschillende toegangsrechten in hun groep, met gebruikers die lid zijn van meerdere groepen maar dan weer met verschillende toegangsrechten, met meer dan tien modules te beheren, waarop de één rechten heeft en de ander niet of gedeeltelijk, kan accountmanagement een taak zijn die u alleen uw grootste vijand zou toewensen.

In Website@School hebben we geprobeerd accountmanagement zo eenvoudig mogelijk te maken zonder de fijnmazigheid van het toegangsbeheer op basis van rollen (RBAC) aan te tasten. Dit heeft één nadeel: een fout is snel gemaakt.. Door één selectievakje verkeerd aan te vinken kunt u een gebruiker alle toegangsrechten geven. Daarom: pas op met accountbeheer!

1.1 Onderdelen

De functionaliteiten van accountbeheer in willekeurige volgorde:

1.2 Aannamen

Dit hoofdstuk bouwt voort op vorige hoofdstukken. We gaan ervan uit dat u het gedeelte Algemeen uit de Inhoudsopgave heeft gelezen en uitgevoerd.

(naar boven)

2. Overzicht Accountbeheer

Start Accountbeheer door op het pictogram [ accounts ] te klikken. Nu verschijnt het dialoogvenster van Accountbeheer:
[ Account manager, summary ]
accountmanager_account_manager_overview.png

Het beginscherm is in tweeën gesplitst:

Als u accountbeheer opent, toont het startscherm Accountbeheer een overzicht van actieve en inactieve gebruikers en groepen en het totale aantal gebruikers en groepen.

2.1 Gebruikers: inleiding

Er zijn drie soorten gebruikers in Website@School:
 1. Gewone bezoekers van de website en de gebieden. Deze hebben geen account en kunnen dus nergens inloggen.
 2. Gebruikers met een account met alleen leesmachtigingen op besloten gebieden (d.w.z. Intranet(ten.)
 3. Gebruikers met een account die toegang geeft tot beheertaken in Website@School.

OPMERKING:
Gewone bezoekers (1) zijn slechts bezoekers, zonder enige toegang.
Gebruikers met intranetrechten (2) kunnen inloggen via de website, d.w.z. via index.php.
Gebruikers (3) met voldoende machtigingen om beheertaken uit te voeren kunnen inloggen via het dialoogvenster inloggen, d.w.z. admin.php.

Als een gebruiker met alleen intranet lees rechten per ongeluk probeert in te loggen via admin.php, wordt zij ingelogd, maar ziet dan het dialoogvenster Geen toegang:

[ Acces denied, select link ]
accountmanager_account_manager_access_not_valid.png

De gebruiker heeft nu twee opties:

OPMERKING:
Nieuw aangemaakte gebruikers bij wie men heeft vergeten de toegangsrechten in te stellen, krijgen dezelfde melding Toegang geweigerd . Dit heeft een klagende gebruiker tot gevolg.

inloggen kan via index.php en admin.php. De gebruiker hoeft niet opnieuw in te loggen om over te schakelen van de website naar beheer of omgekeerd.. Als de gebruiker uitlogt bij de website wordt zij ook uitgelogd bij Website@School beheer en omgekeerd.

Nu het echte werk. Door op de hyperlink Gebruikers te klikken verschijnt het dialoogscherm Gebruikers:

[ Users, list ]
accountmanager_account_manager_users.png

Verklaring:
Menu: De geselecteerde hyperlink is onderstreept.

Merk op dat het totale aantal gebruikers van alle groepen (23) veel meer is dan het aantal gebruikers (9). Een gebruiker kan lid zijn van nul, één of meerdere groepen. Bijvoorbeeld, de bestaande gebruiker Wilhelmina Bladergroen, inlognaam wblader is op 4 plaatsen terug te vinden als groepslid:
 1. Onder Alle gebruikers,
 2. Onder Bovenbouw als Lid,
 3. Onder onderbouw als Leeraar,
 4. Onder Team als Lid.
Of, met andere woorden, iedere gebruiker komt minstens twee keer voor in deze lijst. Eénmaal onder Alle gebruikers en éénmaal onder Geen groepen, of tenminste éénmaal in een andere groep.

Merk op dat het ook mogelijk is om naar een gebruikersaccount te navigeren als u weet tot welke groep de gebruiker behoort. Dit maakt navigeren nog eenvoudiger.

Gebruikers:

2.2 Groepen: inleiding

Groepen, en de daarmee verwante Hoedanigheden, zijn vrij complexe onderwerpen. Als u volledig gebruik wilt maken van de bijna eindeloze mogelijkheden van Website@School's toegangsbeheer op basis van rollen (RBAC), raden wij u ten zeerste aan deze paragraaf niet over te slaan. We geven hierin enkele voorbeelden van deze mogelijkheden.

Een groep is een verzameling gebruikers, ook leden van een groep genaamd. Leden van een groep delen een ruimte (map of directory genaamd) waar bestanden kunnen worden opgeslagen, of ruimtes zoals gebieden, secties en pagina's, waar inhoud wordt opgeslagen.
Een groep bestaat altijd uit één of meer zogeheten 'hoedanigheden'. Het lidmaatschap van een groep is altijd verbonden met exact één hoedanigheid binnen die groep. De hoedanigheid van een groepslid wordt gebruikt om haar bevoegdheden te verlenen, zoals bijvoorbeeld het beheer van (een deel van) het Paginabeheer of het Vertaalhulpprogramma.

Voorbeeld van bestandsbeheer
Leden van een groep kunnen eenvoudig hyperlinks naar bestaande bestanden maken in de groepsopslagruimte vanuit hun webpagina's (via de knop invoegen/bewerken van de FCK Editor.) Hiervoor moeten ze wel voldoende bevoegdheden hebben op Paginabeheer. Leden van een groep kunnen bestanden naar deze groepsopslagruimte uploaden , mits zij voldoende bevoegdheden hebben op Bestandsbeheer.

Voorbeeld:
Andrew Reese en Catherine Hayes zijn lid van de groep 'Staf' in de hoedanigheid 'Leerling'. Maria Montessori is ook lid van de groep 'Staf' maar in de hoedanigheid 'Leraar'. Als Maria toegang heeft tot Bestandsbeheer, kan ze bestanden uploaden naar opslagruimte van de groep Staf'. Als andere groepsleden zoals Andrew en Catherine toegang hebben tot Paginabeheer (maar niet tot bestandsbeheer), dan kunnen zij de bestanden gebruiken die Maria heeft geüpload, maar ze kunnen niet zelf bestanden uploaden.

Voorbeeld Paginabeheer
Stel dat Helen Parkhurst (de leraar van de Onderbouw) in het begin helemaal geen machtigingen heeft. dit betekend dat haar account hparkh:
- aan geen enkele groep/hoedanigheid is gekoppeld (Groepen),
- bevoegdheden heeft op geen enkel Privé Gebied (Intranet),
- geen bevoegdheden heeft als beheerder (Beheer), laat staan machtigingen voor het bewerken van pagina's (Paginabeheer).

Door haar account hparkh te koppelen aan de groep Team in de hoedanigheid Lid, verkrijgt ze alle rechten die verbonden zijn met de combinatie Team/Lid. Deze rechten zouden onder meer leestoegang kunnen bevatten op het Privé Gebied voor het Team intranet.

Als ze daarna ook wordt gekoppeld aan de groep Onderbouw in de hoedanigheid Leraar, verkrijgt ze alle bevoegdheden die verbonden zijn met de hoedanigheid Leraar in de groep Onderbouw er bij. Deze bevoegdheden zouden toegang tot Bestandsbeheer kunnen bevatten en toegang tot Paginabeheer (bijvoorbeeld gebiedsbeheerder) binnen de beperkingen van het (afgeschermde) intranet voor de Onderbouw.

Haar leerlingen zouden ook gekoppeld kunnen zijn aan de groep Onderbouw maar dan in de hoedanigheid Leerling in plaats van de hoedanigheid Leraar. Bevoegdheden die zijn verbonden met de hoedanigheid Leerling zouden beperkt kunnen zijn tot het inzien van pagina's in het afgeschermde gebied van de Onderbouw, terwijl de hoedanigheid Leraar rechten heeft om de pagina's in dat (afgeschermde gebied te bewerken en er nieuwe aan toe te voegen.

Waar het op neer komt is dat de gecombineerde machtigingen voor Helen Parkhurst bestaan uit de combinatie van:
- die van het gebruikersaccount hparkh zelf (geen machtigingen), en
- Team/Lid (Team Intranet), en
- Onderbouw/Leraar (Bestandsbeheer, Paginabeheer voor Intranet Onderbouw.)

Voortbouwend op bovenstaand voorbeeld: Als Helen volgend jaar leraar wordt in de Staf, kan haar lidmaatschap van het Privé Gebied van de Onderbouw heel eenvoudig worden beëindigd en vervolgens lid gemaakt van het Privé Gebied van de Staf. Vervolgens krijgt de nieuwe leraar Ovide Decroly de hoedanigheid Leraar in de Onderbouw .

Over de relatie tussen gebruikers, groepen en hoedanigheden:

 1. Een gebruiker kan nul, één of meerdere rechten krijgen. Bijvoorbeeld de bevoegdheid om een bepaalde pagina te bewerken.
 2. een gebruiker kan lid zijn van nul, één of meerdere groepen in een bepaalde kwaliteit, dat wil zeggen hoedanigheid.
 3. Iedere groep groep is opgebouwd uit één of meer delen (subgroepen), deze heten hoedanigheden. Als een groep 1 lid heeft geldt dat er een koppeling bestaat naar exact 1 van de hoedanigheden van die groep.
 4. Een groep/hoedanigheid kan nul, één of meerdere bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld de bevoegdheden om een bepaalde sectie te beheren.

Dit complexe onderwerp in andere woorden samengevat:
Een groep is een verzameling hoedanigheden. Iedere hoedanigheid bestaat uit een bepaalde groep machtigingen. Iedere gebruiker in een bepaalde groep kan één hoedanigheid in die groep hebben. Een gebruiker kan lid zijn van meerdere groepen met verschillende bevoegdheden in elke groep.

OPMERKING:
De naam van een bevoegdheid kan worden aangepast aan verschillende voorkeuren. Voorbeeld: als uw instelling niet houdt van woorden als 'Hoofd', 'Leraar' en 'Leerling' maar de voorkeur geeft aan 'Manager', 'Facilitator' en 'Eindgebruikers', dan kunnen de labels worden aangepast. Zie hoofdstuk Hulpprogramma's, paragraaf 3.5 kleine taalaanpassingen.

[ Groups, list ]
accountmanager_account_manager_groups.png

Verklaring:
Menu:

Groepen:

(naar boven)

3. Gebruikers

In deze paragraaf maken we een gebruikersaccount aan, geven de gebruiker toegangsrechten en maken haar lid van een bestaande groep. Nieuwe groepen aanmaken wordt behandeld in 4. Groepen en hoedanigheden

3.1 Een nieuwe gebruiker toevoegen

Open het dialoogvenster Gebruikers door op Menu te klikken In het startscherm van Accountbeheer. Klik vervolgens op Gebruikers:
[ Users, list ]
accountmanager_account_manager_users.png

Voeg een nieuwe gebruiker toe door, in het Gebruikersvenster, te klikken op de hyperlink nieuwe gebruiker toevoegen. Nu verschijnt het dialoogvenster Nieuwe gebruiker toevoegen:

[ Add a new user, entry fields ]
accountmanager_account_manager_users_add_user.png

Het dialoogvenster Nieuwe gebruiker toevoegen verschijnt.

Verklaring:

Als u op [Opslaan] , heeft geklikt wordt de gebruiker aan de lijst toegevoegd:
[ Users, message= success, list ]
accountmanager_account_manager_users_user_added.png

De gebruiker wordt toegevoegd aan de groep Alle gebruikers (nu 10 gebruikers) en aan de Geen groep (nu 2 gebruikers). Die laatste groep bevat de gebruikers die (nog) niet aan een groep zijn toegevoegd. Een gebruiker aan een groep toevoegen wordt behandeld in 3.2.2.1 Gebruiker toevoegen aan een groep/hoedanigheid..

In de volgende paragraaf behandelen we de gebruikerstoegangsrechten.

3.2 Gebruikerseigenschappen aanpassen en toegangsrechten verlenen

Wanneer een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd heeft hij geen enkele machtiging. Dit is onderdeel van de beveiliging. De gebruiker kan wel, zoals ieder ander, het Publiek Gebied bezoeken.
De machtigingen voor een gebruiker worden op vijf plaatsen ingesteld:

3.2.1 Basiseigenschappen

De basiseigenschappen van het gebruikersaccount worden bewerkt door op het potloodpictogram of de gebruikersnaam te klikken. Hierna verschijnt het dialoogvenster Bewerk gebruikersnaam (Volledige naam):
[ Edit user username (Full Name), entry fields. Page top ]
[ Edit user username (Full Name), entry fields. Page bottom ]
accountmanager_account_manager_edit_user-top.png
accountmanager_account_manager_edit_user-bottom.png
In het Menu is de hyperlink Basiseigenschappen geselecteerd (onderstreept).

Verklaring:

Als het werk is opgeslagen keert u terug naar lijst Gebruikers. Hier wordt de gebruiker toegevoegd als Volledige naam (gebruikersnaam).

3.2.2 Groepen/hoedanigheden

In deze paragraaf voegen we de gebruiker toe aan een reeds bestaande groep. Aanmaken en beheren van Groepen wordt behandeld in paragraaf 4. Groepen.

3.2.2.1 Gebruiker toevoegen aan een groep/hoedanigheid

De gebruiker kan lid worden gemaakt van één of meerdere groepen. Voeg een nieuwe gebruiker toe door naar het beginscherm van Accountbeheer te gaan; klik vervolgens in het Menu op de hyperlink Gebruikers waarmee het dialoogvenster Gebruikers wordt geopend. Selecteer de gebruiker door op het potloodpictogram te klikken. Nu verschijnt het dialoogvenster Bewerk een gebruiker gebruikersnaam (Volledige naam).
Klik vervolgens, in het Menu op de hyperlink Groepen waarna het dialoogvenster Lidmaatschappen van gebruikersnaam: (Volledige naam) wordt geopend:
[ Memberships username (Full Name) ]
accountmanager_account_manager_user_memberships_none.png

In het Menu is de hyperlink Groepen onderstreept. In het werkvlak is te zien dat de gebruiker van geen enkele groep lid is.
Klik op Groepslidmaatschap toevoegen waarmee het dialoogvenster Groepslidmaatschap toevoegen aan gebruikersaccount (Volledige naam):

[ Add a group membership to user username (Full Name), drop down menu: New group/capacity: faculty/Member selected ]
accountmanager_account_manager_user_group_add_membership.png

Ovide Decroly is een nieuwe leraar, dus maken we hem lid van de groep 'bovenbouw' in de hoedanigheid Lid. Open de keuzelijst en selecteer bovenbouw/Lid. Klik vervolgens op [Opslaan] waarmee het ingevoerde wordt bewaard en opnieuw het dialoogvenster lidmaatschappen van gebruikersnaam (volledige naam) met de lijst van lidmaatschappen verschijnt:

[ Memberships username (Full Name), message= success ]
accountmanager_account_manager_user_group_membership_added.png

De gebruiker is nu lid van de groep:
groepsnaam (korte beschrijving van de groep) / Hoedanigheid

Controleer nu Ovide's Intranetmachtigingen door, in het Menu, te klikken op de hyperlink Intranet. Nu verschijnt het dialoogvenster Toegang tot intranet: gebruikersnaam(Volledige naam):

[ Intranet access: username (Full Name), Related: faculty/Member Access ]
accountmanager_account_manager_user_group_member_intranet.png

Merk op dat bij Toegang tot intranet: gebruikersnaam (Volledige naam) onder Gerelateerd Ovide lid is van de groep 'bovenbouw' met de hoedanigheid Lid en dat ze toegang heeft tot het Exemplum Intranet.

OPMERKING:
Als "bovenbouw/Lid: Toegang" niet is weergegeven dan zijn deze machtigingen nog niet voor die hoedanigheid ingesteld . Stel deze in via: Accountbeheer > Groepen > Groepsnaam > Hoedanigheidsnaam > Intranet/beheer/Paginabeheer.

OPMERKING:
Een gebruiker aan een groep toevoegen heeft als voordeel dat alle machtigingen in één keer worden ingesteld. Dit bespaart werk en voorkomt fouten.

OPMERKING:
Bestanden in een groepsmap zijn voor iedereen toegankelijk wanneer de bestands- en padnamen bekend zijn.

3.2.2.2 Lidmaatschap van een groep/hoedanigheid intrekken

Verwijder het lidmaatschap van een groep/hoedanigheid via het beginscherm van Accountbeheer, klik op de hyperlink Gebruikers. Nu verschijnt het dialoogvenster Gebruikers. Selecteer de gebruiker door op het potloodpictogram te klikken. Nu verschijnt het dialoogvenster Bewerk een gebruiker gebruikersnaam (Volledige naam). Klik vervolgens, in het Menu op de hyperlink Groepen waarna het dialoogvenster Lidmaatschappen van gebruikersnaam: (Volledige naam) wordt geopend:
[ Memberships username (Full Name) ]
accountmanager_account_manager_user_group_membership_take_away.png

In het Menu is de hyperlink Groepen onderstreept.

OPMERKING:
Er verschijnt geen waarschuwingsbericht, nadat het prullenbakpictogram is aangeklikt wordt het groepslidmaatschap onmiddellijk verwijderd. Het groepslidmaatschap kan echter eenvoudig weer worden hersteld door de procedure in paragraaf 3.2.2.1 een gebruiker aan een groep toevoegen te herhalen.

Beëindig het lidmaatschap voor deze gebruiker door te klikken op het prullenbakpictogram bij de betreffende groep/hoedanigheid. Enkel het lidmaatschap van de groep wordt verwijderd; de groep zelf blijft bestaan.

3.2.2.3 De Hoedanigheid van een groepslid wijzigen

Als u de hoedanigheid van een gebruiker in een groep wilt wijzigen, verwijder dan eerst zijn bestaande lidmaatschap van een hoedanigheid alvorens hem een nieuwe hoedanigheid te geven. Denk er om, een lid van een groep kan slechts één hoedanigheid in die groep hebben.

3.2.3 Intranet

Verleen een gebruiker toegangsrechten op één of meer intranet(ten) door te klikken op de hyperlink Intranet. Nu verschijnt het dialoogvenster Toegang tot intranet: gebruikersnaam (Volledige naam):
[ Intranet access: username (Full Name), dropdown menu: Role: Guru selected ]
accountmanager_account_manager_user_intranet.png

in het Menu is de hyperlink Intranet onderstreept.

OPMERKING:
Wees voorzichtig! Geef een gebruiker niet per ongeluk de machtiging Goeroe op 'Alle huidige en toekomstige (beveiligde) gebieden' (Intranetten)! Het beste kan deze machtiging alleen worden verleend aan Wilhelmina Bladergroen, de webmaster van de Basisschool Exemplum, of aan Amelia Cackle.

De intranetmachtigingen zijn:

3.2.4 Beheer

Een gebruiker kan gemachtigd worden voor verschillende beheeronderdelen van Website@School. Klik op de hyperlink Beheer waarmee het dialoogvenster Toegang tot beheer gebruikersnaam: (Volledige naam wordt geopend.):
[ Administrator permissions: username (Full Name). Page top ]
[ Administrator permissions: username (Full Name), checked: Basic administrator, Page Manager, File manager. Page bottom ]
accountmanager_account_manager_user_admin_administrator_permissions-top.png
accountmanager_account_manager_user_admin_administrator_permissions-bottom.png

In het Menu is de hyperlink Beheer onderstreept.

Verklaring:

[1]
OPMERKING:<br1 Gebruikers en groepen aanvinken (Accountbeheer) staat gelijk aan Goeroemachtigingen verlenen! want in Accountbeheer kan iemand zichzelf (of een ander) tot Goeroe promoveren.

De meeste onderdelen wijzen zich vanzelf. merk op dat Ovide Decroly machtigingen heeft op Startcenter, Beheren van pagina's en secties en Upload van bestanden.

3.2.5 Paginabeheer

De groeps- en hoedanigheidsmachtigingen op Paginabeheer worden bepaald via Rollen. Een rol is een set van machtigingen. Er zijn zeven Rollen beschikbaar voor het beheer van de site, gebieden, secties en pagina's. Hieronder staan de Rollen en hun machtigingen beschreven in oplopende volgorde:
 1. --: Nul, niets: deze rol komt overeen met geen enkele machtiging. Dit is de standaardinstelling behalve voor degene die Website@School heeft geïnstalleerd, deze heeft Goeroe (alle) machtigingen.
 2. Inhoudbeheerder: alleen paginainhoud kan worden bewerkt.
 3. Paginabeheerder: Pagina-eigenschappen en pagina-inhoud kunnen worden bewerkt.
 4. Sectiebeheerder: Sectie-eigenschappen kunnen worden bewerkt en subsecties en pagina's toegevoegd.
 5. Gebiedbeheerder: Gebiedseigenschappen kunnen worden bewerkt en secties en pagina's van het bovenste niveau toegevoegd. Bovenste niveau betekent hier de secties en pagina's die zichtbaar zijn in de menubalk van een thema. De mogelijkheid om een sectie of pagina van het bovenste niveau toe te voegen heeft invloed op het aantal items in het hoofdmenu van een gebied (de horizontale bovenste rij in thema's zoals Frugal of Rosalina). Een pagina in een sectie of een sectie in een sectie is geen pagina of sectie van het bovenste niveau.
 6. Sitebeheerder: Site-eigenschappen kunnen worden bewerkt en gebieden, secties en pagina's toegevoegd.
 7. Goeroe: Alles: deze rol geeft iedere mogelijke machtiging en misschien zelfs nog meer.

Onderstaande tabel toont de machtigingen die behoren bij de diverse rollen. Merk op dat de rol 'Nul' is weggelaten omdat deze rol nooit enige machtigingen heeft. Hetzelfde geldt voor de rol Goeroe die is weggelaten omdat deze rol altijd alle machtigingen heeft.

 

  Inhoud-
beheerder
Pagina-
beheerder
Sectie-
beheerder
Gebied-
beheerder
Site
beheerder
inhoud C van pagina P in sectie S of gebied A X X X X X
Pagina P in sectie S of gebied A - X X X X
Sectie S in gebied A - - X X X
Gebied A - - - X X
Alle huidige en toekomstige gebieden - - - - X

Legenda:
'-' betekent niet toegestaan,
'X' betekend toegestaan.

Voorbeeld:
Een leerling heeft Inhoudbeheerdermachtigingen gekregen en zijn leraar krijgt Paginabeheerdermachtigingen. Deze combinatie maakt het mogelijk dat de leerling alleen inhoud kan creëren op een onzichtbare of inactieve pagina die hem door de leraar is gegeven. De leraar kan de inhoud bewerken, de pagina zichtbaar maken of embargo- of verloopdatums instellen via haar Paginabeheerdermachtigingen.

Toen, in de vorige paragraaf 3.2.4 Beheer, Paginabeheer werd aangevinkt werd de hyperlink naar Paginabeheer toegevoegd aan het Menu van het dialoogvenster Bewerk gebruiker gebruikersnaam (Volledige naam):

[ Edit user username (Full Name), message= success, Page Manager link added ]
accountmanager_account_manager_edit_user_pagemanager_adeed-top.png

Selecteer in het Menu Paginabeheer waarmee het dialoogvenster Toegang tot Paginabeheer: gebruikersnaam (Volledige naam) [nn-nn of nn] wordt geopend:

[ Page M manager permissions: username (Full Name), drop down menus ]
accountmanager_account_manager_edit_user_pagemanager.png

Nu kunnen we Ovide Decroly machtigingen geven voor Paginabeheer. Website@School is nieuw voor hem, dus geven we hem Goeroemachtigingen in de zandbak, dat wil zeggen het inactieve Exemplumgebied. Wat daar gebeurt is voor niemand zichtbaar.

[ Page Manager permissions: username (Full Name) [nn-nn of nn], drop down menus: Role: Area 3: Guru selected ] accountmanager/accountmanager_account_manager_edit_pagemanager_expanded.png

OPMERKING:
Wees voorzichtig! Geef een gebruiker niet per ongeluk machtigingen op 'Alle huidige en toekomstige gebieden'.

U ziet in dit venster ook het navigatiepad: U bent hier: deze toont waar u bent maakt het navigeren gemakkelijker. De Toegang tot paginabeheer: gebruikersnaam (Volledige naam) [nn-nn of nn] kan er op wijzen dat de lijst van intranetten langer is dan getoond kan worden. Let ook op het geopende Gebied 3: er zijn nog geen pagina's aan Ovide toegewezen.

Verklaring:

3.3 Gebruikersaccount verwijderen

Verwijder een gebruikersaccount door naar Accountbeheer te gaan, klik op de hyperlink Gebruikers, nu verschijnt het dialoogvenster Gebruikers:
[ Users, list ]
accountmanager_account_manager_users_with_odecrol.png

Klik op het prullenbakpictogram waarmee het dialoogvenster Bevestig wissen van gebruikersaccount gebruikersnaam (Volledige naam)wordt geopend:

[ Confirm delete of user username (Full Name) ]
accountmanager_account_manager_delete_user_account.png

Klik op [wissen] om het account te verwijderen of [Annuleren] als u zich bedenkt.

OPMERKING:
Met het verwijderen van het gebruikersaccount, worden alle ACL's (Access Control Lists), alle gegevens uit de database van deze gebruiker en alle data die aan deze gebruiker gekoppeld is gewist.
Een access control list (ACL) is een lijst met machtigingen gekoppeld aan gebruikers, processen en operaties. Gewoonlijk bestaat een ACL uit vermeldingen van een subject en een operatie. Bijvoorbeeld: wanneer een leraar de school verlaat wordt zijn gebruikersaccount verwijderd samen met zijn lidmaatschap van de groep Team en zijn machtigingen om bepaalde pagina's op het intranet te lezen.

OPMERKING: de map en (sub)mappen van de gebruiker, de bestanden en de gebruikersmap zelf worden niet verwijderd. Hierdoor worden eventuele hyperlinks naar pagina's bewaard. Als u echt alle mappen, submappen en bestanden wilt verwijderen dan moet u dat doen voordat u het gebruikersaccount zelf verwijderd. Bestanden wissen kan dode hyperlinks tot gevolg hebben. De lege gegevensmap zelf wordt niet verwijderd.

OPMERKING:
1. In de regel kan ieder bestand in de gegevensmap van iedere actieve gebruiker, iedere actieve groep of ieder actief publiek gebied door iedereen worden gevonden als de naam van dat bestand bekend is.
2. Als een gebruiker, groep of gebied inactief is, kunnen bestanden niet worden gevonden, zelfs als de naam van het bestand bekend is. Met andere woorden: als een gebruiker, groep of gebied eenmaal inactief is, lijkt het voor een bezoeker alsof dat account of gebied niet meer bestaat en ook de bestanden niet meer bestaan.

OPMERKING:
Houd er rekening mee dat alles dat zich in een publiek gebied bevindt openbaar toegankelijk is zodra een bezoeker het bestandspad naar een bestand kent. Als u een afgeschermde plaats voor bestanden nodig heeft, gebruik dan een intranet. Vuistregel: alles is publiek behalve dat wat niet publiek is.

(naar boven)

4. Groepen en hoedanigheden

Bij het behandelen van deze paragraaf gaan we ervan uit dat u paragraaf 2. Overzicht van Accountbeheer heeft gelezen, waarin groepen en hoedanigheden worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden. In paragraaf 3. Gebruikers werden de Groepen, het Beheer en het Paginabeheer behandeld. Nu worden deze echter vanuit een ander perspectief bekeken, namelijk die van een groep als een verzameling aan een gebruiker toegekende machtigingen.

Eén voorbeeld om te laten zien hoe krachtig de functie groep/hoedanigheid is. U geeft 20 ouders allen de machtiging om alleen te lezen op het Ouderintranet (Rol: Toegang) en tevens de machtiging om ze 'alles' te laten doen (Rol: Goeroe) in slechts één sectie van het Ouderintranet. Dit is een monnikenwerk en fouten liggen op de loer: de muisklikken moeten 20 keer worden herhaald.
Het is veel gemakkelijker om een groep 'Ouders' aan te maken, éénmaal de hoedanigheden in te stellen zoals hierboven beschreven - nauwkeurig uw werk controleren!- en 20 ouders lid te maken van het Ouderintranet.
Nu is het ook eenvoudig hoedanigheden of gebruikers van een bestaande groep te wijzigen, toevoegen of verwijderen..

4.1 Nieuwe groep toevoegen

Nadat u het Accountbeheerpictogram heeft aangeklikt bevindt u zich in het beginscherm van Accountbeheer:
[ Account manager, summary ]
accountmanager_account_manager_overview_user_added.png

Klik in het Menu op de hyperlink Groepen waarmee het dialoogvenster Groepen wordt geopend:

[ Groups, list ]
accountmanager_account_manager_group_open.png

Als u op de hyperlink nieuwe groep klikt verschijnt het dialoogvenster Voeg een nieuwe groep toe.

[ Add a group, entry fields, Page top ]
accountmanager_account_manager_group_add_group-top.png

Verklaring:

Onderaan het dialoogvenster Voeg een nieuwe groep toe kunt u de hoedanigheden selecteren:
Page bottom ] Drop down menu: capacity 1: Member selected ]
accountmanager_account_manager_group_add_group-bottom.png

Verklaring:

Nadat u één of meer hoedanigheden heeft geselecteerd klikt u op [Opslaan], waarna de groep met hoedanigheden aan de lijst worden toegevoegd:
[ Groups, list, message= success ]
accountmanager_account_manager_group_added.png

In de lijst, naast het prullenbakpictogram en het potloodpictogram, zijn de naam van de nieuwe groep en van de hoedanigheden te zien:
groepsnaam (Hoedanigheidsnaam1, Hoedanigheidsnaam2, ...,Hoedanigheidsnaam8).
Zowel het potloodpictogram als de groepsnaam verwijzen naar het dialoogvenster Basiseigenschappen. De namen van de hoedanigheden zijn directe hyperlinks naar dialoogvensters waar machtigingen kunnen worden verleend aan de betreffende hoedanigheid.

4.2 Bewerken van een groep

De groepseigenschappen kunnen worden bewerkt door de lijst Groepen te openen. Klik op het potloodpictogram of de naam van de groep om de basiseigenschappen te bewerken met het dialoogvenster Bewerk een groep:
[ Edit a group, entry fields. Page top ]
[ Edit a group, entry fields. Page bottom ]
accountmanager_account_manager_edit_group-top.png
accountmanager_account_manager_edit_group-bottom.png

Het Menu geeft weer:

4.2.1 Basiseigenschappen

Verklaring:

4.2.2 Hoedanigheden 1-8

Als u in het Menu op een van de hoedanigheidsnamen klikt dan verschijnt het dialoogvenster Overzicht: groepsnaam - Hoedanigheidsnaam:
[ Overview: groupname - Capacity ]
accountmanager_account_manager_group_capacity_overview.png

4.3 Gebruiker toevoegen aan een groep/hoedanigheid

Dit onderwerp wordt behandeld in paragraaf 3.2.2.1 Gebruiker toevoegen aan een groep/hoedanigheid

4.4 Verwijderen van een groep

Verwijder een groep door in Accountbeheer op de hyperlink Groepen te klikken. Nu verschijnt het dialoogvenster Groepen:
[ Groups, list ]
accountmanager_account_manager_groups_with_parents.png

Klik op het prullenbakpictogram. Nu verschijnt het dialoogvenster Bevestigen wissen van groep groepsnaam (Korte beschrijving van de groep):

[ Confirm delete of group groupname (Description) ]
accountmanager_account_manager_delete_group.png

Klik [Wissen] waarmee dit groepsaccount wordt verwijderd of [Annuleren] als wilt voorkomen dat er wezen gecreëerd worden.

OPMERKING:
Met het verwijderen van het groepsaccount, worden alle ACL's (Access Control Lists), alle gegevens uit de database van deze groep en alle data die aan deze groep gekoppeld is gewist.
Een access control list (ACL) is een lijst met machtigingen gekoppeld aan gebruikers, processen en operaties. Gewoonlijk bestaat een ACL uit vermeldingen van een subject en een operatie. Bijvoorbeeld: wanneer een leraar de school verlaat wordt zijn gebruikersaccount verwijderd samen met zijn lidmaatschap van de groep Team en zijn machtigingen om bepaalde pagina's op het intranet te lezen.

OPMERKING:
De map en (sub)mappen van de groep ,de bestanden en de groepsmap zelf worden niet verwijderd.. Hierdoor worden eventuele hyperlinks naar pagina's bewaard. Als u echt alle mappen, submappen en bestanden wilt verwijderen dan moet u dat doen voordat u het groepsaccount zelf verwijderd. Bestanden wissen kan dode hyperlinks tot gevolg hebben. De lege gegevensmap zelf wordt niet verwijderd.

OPMERKING:
Houd er rekening mee dat alles dat zich in een publiek gebied bevindt openbaar toegankelijk is zodra een bezoeker het bestandspad naar een bestand kent. Als u een afgeschermde plaats voor bestanden nodig heeft, gebruik dan een intranet. Vuistregel: alles is publiek behalve dat wat niet publiek is.

(naar boven)

5. Aangepaste weergave

[ Skin: base ]
accountmanager_account_manager_skins_base.png

[ Skin: big ]
accountmanager_account_manager_skins_big.png

[ Skin: braille ]
accountmanager_account_manager_skins_braille.png

[ Skin: lowvision ]
accountmanager_account_manager_skins_lowvision.png

[ Skin: text only ]
accountmanager_account_manager_skins_textonly.png

(naar boven)

6. Opmerkingen tot slot

De belangrijkste punten van dit hoofdstuk:

(naar boven)

Auteur: Dirk Schouten <schoutdi (at) knoware (dot) nl>
Vertaler: Rieks van Rooijen <rieksr (at) xs4all (dot) nl>
Last updated: 2011-09-05